Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών - Ακαδημαϊκή Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Κόστος Υλοποίησης* | Cost


Κατηγορία Εργασίας (Βιβλιογραφικό Μέρος)
Κατηγορία ΣυγγραφέαΠτυχιακή (ΑΤΕΙ)Διπλωματική (ΑΕΙ)Μεταπτυχιακή (ΑΕΙ)Εμπειρικό Μέρος**
Πτυχιούχος ΑΕΙ12€13€14€15€
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος16€17€18€20€
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος20€21€22€25€
Καθηγητής (ΑΕΙ-ΤΕΙ)24€25€26€30€

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παραπάνω κοστολόγηση για κανένα λόγο δεν αφορά σε Διδακτορικές Διατριβές. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για κοστολόγηση Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

** Το εμπειρικό μέρος αφορά στην γραπτή τεκμηρίωση της όποιας υλοποίησης περιλαμβάνει η εργασία (προγραμματιστική, κατασκευαστική, στατιστική κτλ).

Διευκρίνηση #1: Ο πίνακας παρουσιάζει το κόστος υλοποίησης τόσο του βιβλιογραφικού όσο και του εμπειρικού μέρους μιας εργασίας ανά σελίδα, ανά ακαδημαίκό status συγγραφέα και ανά κατηγορία εργασίας. Η συγγραφική επάρκεια των ομάδων σύνταξης που οργανώνουμε σε κάθε υλοποίηση θεωρείτε δεδομένη.

Διευκρίνηση #2: Εξυπακούεται ότι Εργασίες που συμπερασματολογούν με βάση μόνο δευτερογενή (βιβλιογραφική) έρευνα χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές και κοστολογούνται με βάση το βιβλιογραφικό τους τμήμα.Διατριβές & Έρευνα


Εργασίες & Πτυχίο


Επικοινωνία & Κόστος

* Η Κοστολόγηση δεν αφορά σε Διδακτορικές Διατριβές