Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών - Ακαδημαϊκή Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Μεταπτυχιακές Διατριβές | MSc & MBA


Η μεταπτυχιακή διατριβή (ή μεταπτυχιακή εργασία) σηματοδοτεί την περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών ενός φοιτητή και η ολοκλήρωσή της αποτελεί την επιτυχή απόληξή τους. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, το σύνολο των Ελληνικών αλλά και των αλλοδαπών τριτοβαθμίων ιδρυμάτων απαιτούν πλέον η διατριβή αυτή να φέρει πέραν του βιβλιογραφικού τμήματος και ένα ως επί το πλείστον ερευνητικό τμήμα. Σκοπός του τμήματος αυτού της εργασίας είναι να αναδειχθούν οι δεξιότητες του φοιτητή στην χρήση εργαλείων έρευνας (π.χ. προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης (SPSS), σύνταξη ερωτηματολογίων κτλ) για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Για τις θεωρητικές επιστήμες, η χρήση εργαλείων έρευνας για την διεξαγωγή συμπερασμάτων είναι μια επίπονη διαδικασία που ουσιαστικά αποτελεί μια πολύπλεξη του θεωρητικού (βιβλιογραφικού) και του εμπειρικού (ερευνητικού) μέρους της εργασίας, παράλληλα με τη χρήση προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης (SPSS, EViews κτλ).
Για τις θετικές επιστήμες και τις πολυτεχνικές σχολές, το ερευνητικό τμήμα της εργασίας αποτελείται συνήθως από μια υλοποίηση αλγορίθμου σε κάποια γνωστή γλώσσα προγραμματισμού και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις αφορά σε κατασκευή (ηλεκτρονική ή ηλεκτρομηχανολογική).

Μπορούμε να υποστηρίξουμε με υπευθυνότητα οποιαδήποτε από τις παραπάνω απαιτήσεις του επιβλέποντα καθηγητή σας σε ένα μεγάλο εύρος θετικών, θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις του εγχειρήματός σας και τους όρους της συνεργασίας μας.Διατριβές & Έρευνα


Εργασίες & Πτυχίο


Επικοινωνία & Κόστος

* Η Κοστολόγηση δεν αφορά σε Διδακτορικές Διατριβές